Vinhomes Wonder Park hay còn đ??c m?i cá nhân g?i v?i tên Vinhomes Đan Ph??ng bao g?m các phân khu căn nhà thi?t k? ki?n thi?t Tân truy?n th?ng cu?i ngu?n sang tr?ng, đ?t trong t?ng th? d? án mang đ?m màu s?c Châu Âu hài hòa, tinh x?o.

D? án đc đ?u t? thành l?p b?i T?p đoàn VINGROUP ? T?p đoàn kinh t? tài chính t? nhân đa ngành hàng đ?u Vi?t Nam v?i nh?ng Brand Name đình đám Vincom, Vinhomes, Vinpearl, Vinschool…:

V? TRÍ D? ÁN
D? án Vinhomes Wonder Park t?a l?c t?i 4 xã Tân H?i, Tân L?p & xã Liên Hà, Liên Trung, huy?n Đan Ph??ng, thành ph? Hà N?i.

Phía B?c b?ng giáp khu x? lý rác th?i theo quy ho?ch chung xã Tân L?p;
Phía Nam b?ng giáp huy?n Hoài Đ?c ? t?nh Hà N?i;
Phía Đông b?ng giáp huy?n T? Liêm ? Hà N?i;
Phía Tây giáp đ??ng kính tr?ng quy ho?ch 33m và khu dân c? hi?n h?u.
T? Vinhomes Wonder Park Đan Ph??ng di chuy?n thu?n l?i t?i b?n xe M? Đình, c?u Nh?t Tân, c?u Thăng Long. Trong t??ng lai s? hình thành kh?i h? th?ng đ??ng s?t đô th? tuy?n Nh?n ? Ga Hà N?i, thu?n ti?n &o n?i thành. Ngoài ra, qu?c l? 32 g?n nhi?u tr??ng đ?i h?c, cao đ?ng l?n nh? Đ?i h?c Công nghi?p, Đ?i h?c Qu?c gia, đ?i h?c Th??ng M?i…

K?t n?i v?i nh?ng ch? đ?ng sau r?t thu?n tiên cho vi?c di chuy?n:

10′ t?i khu Ngo?i giao đoàn, H? Tây
20 phút đ? t?i trung tâm th? đô: H? Hoàn Ki?m, Ph? c?, Ga Hà N?i,
35 Phút t?i sân bay N?i Bài (30Km đ??ng cao t?c)
G?n các tr??ng h?c l?n nh?: Đ?i h?c qu?c gia, ĐH S? ph?m, ĐH Th??ng M?i,…
S? h?u các tuy?n đ??ng kính tr?ng l?u thông huy?t m?ch, cùng kh?i h? th?ng cao t?c, metro ti?n b? liên k?t t?i nh?ng t?nh lân c?n trong khoanh vùng

TI?N ÍCH D? ÁN
V?i sang ch?nh & uy tín c?a ch? đ?u t? chi tiêu Vingroup, ch?c r?ng Vinhomes Wonder Park s? đc chi?m h?u m?t kh?i h? th?ng ti?n ích “ch?t l?”, tuy?t v?i nh?t nh?: Trung tâm kinh t?, siêu th? ti?n ích, qu?ng tr??ng r?ng l?n, công viên, skybar… giúp c? dân d? án có m?t cu?c s?ng v?n tr?n nh?t, ti?n l?i, gi?i quy?t m?i nhu y?u s?ng cao c?p, ? cao c?p, ăn cao c?p and tr?i nghi?m m?i th? ch?t nh?t, tuy?t v?i nh?t ngay trong lòng d? án Vinhomes Đan Ph??ng.

Ti?n tích b?ng giáo d?c: 2 tr??ng m?m non Vinschool; tr??ng liên c?p t? ti?u h?c đ?n THPT

Ti?n ích mua s?m & hình th?c d?ch v? khác: Trung tâm th??ng m?i Vincom, c?a hàng Vinmart, kh?i h? th?ng các nhà hàng, d?ch v? đ?ng c?p 5 sao t?i khu Nhà ph?, spa…
Ti?n ích vui ch?i, gi?i trí: Công viên kh?ng long Jura Park, công viên tr? em, clubhouse…
Ti?n ích th? thao, rèn luy?n s?c đ? kháng: Trung tâm th? thao ph?c h?p, phòng t?p Gym, b? b?i tr? em, b? b?i tràn vô c?c…
Ti?n ích các hình th?c gi?i trí, ngh? d??ng: đ?o đ?c sách, v??n d??ng sinh, sân t?p Yoga, đ??ng kính tr?ng d?o b? ven h?…

https://trannghia.net/vinhomes-dan-phuong/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-08 (金) 15:34:46 (110d)